Органи и тела

Категорија Статични артикли

Извршен одбор

bezslika Жарко Селковски - претседател
bezslika

 Зејно Бајрами - потпредседател

Зоран Новичиќ Зоран Новичиќ
Киро Димитриовски Кире Димитриовски
Мирко Трајчевски Мирко Трајчевски
Сашко Костадиновски Сашко Костадиновски
bezslika Ѓорѓи Хамбов
nina Николина Витанова
Наде Ристеска Наде Ристеска

Стручна служба:

bezslika Секретар: Стерја Димов

Надзорен Одбор:

 1. Миле Атанасовски
 2. Лазе Трајков
 3. Трајче Димов

Комисија за економско-социјални прашања и вработување:

 1. Кољо Пецанов
 2. Емини Исљам
 3. Благој Трпчев
 4. Горан Миленковски
 5. Панче Алексовски

Статутарно-правна комисија:

 1. Ѓоко Василевски
 2. Ирена Бојмајлиева
 3. Владимир Тркаљанов

Комисија за култура и образование:

 1. Петар Велковиќ
 2. Гоце Матески
 3. Кире Тегов

Комисија за меѓународна соработка:

 1. Лиман Лимани
 2. Ибрахим Исмаиловски
 3. Кире Велјановски

Комисија за општествена активност на жените:

 1. Ружица Михајловска
 2. Мирсада Бакиќ
 3. Сашка Дојчиновска

Комисија за научно технички развој:

 1. Атанас Ристов
 2. Глигор Радески
 3. Благој Мишевски

Комисија за спорт, шах и рекреација:

 1. Хамди Џемаили
 2. Видан Митрески
 3. Бобан Краљевски
 4. Верди Спасовски

Редакциски одбор:

 1. Васка Тасева - Тренова
 2. Наталија Маневска
 3. Стеве Апостолоски