Програма за работа за 2015 година

Категорија Документи

Националниот сојуз на слепите на Република Македонија како национална инвалидска организација која делува на целата територија на Републиката како национална, непартиска, инвалидска, хуманитарна  организација согласно Законот за инвалидските организации (Сл.Весник на РМ бр.89/2008 ) и соглансо измените и диполнувањата на истиот (Св.Весник на РМ бр.59/2012 и 23/2013) во своето речиси 7(седум) децениско постоење согласно досегашното плодно и богато  искуство, програмските цели, програмските задачи како и активностите согласно програмата за работа на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија и активностите изадачите на неговите органи и тела во согласност со Уставот на Република Македонија како највисок конститутивен правен акт, Законот за здруженија на граѓани и фондации на Република Македонија како и посебниот закон за инвалидските организации на Република Македонија за кој претходно веќе погоре споменавме, останатите позитивни важечки прописи, Статутот на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија бр.01-70 од 28.02.2011 година како највисок акт на управување и раководење со националата организација Национален сојуз на слепите на Република Македонија ќе се засноваат на досегашните потврдени вредности, постигнати резултати, и позитивни искуства.

Статут на НССРМ

Категорија Документи

            Врз основа на член 20 од Уставот на Република Македонија, член 5, став 1, 2, и 3, член 15, 73 и 75 од Законот за здруженија и фондации (Сл. весник на РМ бр. 52/10) член 9, 10, 17, 19 и 20 од Законот за инвалидски организации на РМ (Сл. весник на РМ бр. 89/08) и член 26 од Статутот на Сојузот, Собранието на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија на седницата одржана на 28 февруари 2011 година донесе:

СТАТУТ

НА НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА СЛЕПИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Годишен извештај за 2014 година

Категорија Документи

          Согласно со усвоената Програма за работа на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија за 2014 година број 01-322/1 од 11.09.2013 година, согласно со Статутот на Национален сојуз на слепите на Република Македонија број 01-70 од 28.02.2011 година, согласно со Законот за инвалидски организации на Македонија (Сл.Весник на РМ број 89 од 18.07.2008 година),како и неговите измени и дополнувања (Сл.Весник на РМ бр.59/2012 и 23/2013 од 14.02.2013 година, согласно одлуките и напатствијата за работа дадени од страна на Извршниот одбор на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија во изминатата 2014 година се реализирани голем број на активности кои се поврзани со прашањата, потребите и проблемите на слепите и слабовидни лица на целата територијата на Република Македонија.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ

Категорија Документи

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ (РЕВИДИРАНА)

2010-2018

ВОВЕД

Овој документ е насловен Национална стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност (Ревидирана) 2010 - 2018 година (во понатамошниот текст: Стратегија). Стратегијата претставува план на многубројни активности што произлегуваат од начелата на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност донесена од Обединетите нации на 13 декември 2006 година која ги регулира правата и потребите на лицата со инвалидност, како и учеството на главните учесници во реализацијата, како што се надлежните министерства, институциите и граѓанските организации. Овие активности ќе бидат мерливи во степенот на реализација преку донесување на годишни акциски планови во периодот од 2010 - 2018 година.